Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne

Sprzedawcą i usługodawcą w ramach Sklepu internetowego jest firma

Exabytes Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa
NIP 9522195668 Regon 383078940 KRS 0000781330
email [email protected]
www.exabytes.pl
telefon +48 22 611 92 38


Definicje

Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta,
Formularz Zamówienia - interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
Klient - każda osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, do którego Klient uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy (loginu) i hasła,
Produkt - dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że poszczególne postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Pełne korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie wymaga założenia przez usługobiorcę tej usługi Konta.

Korzystanie z Konta wymaga (1) podania w Formularzu Rejestracji danych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz wybranego hasła; (2) zatwierdzenia formularza; (3) potwierdzeniu woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia dochodzi do zawarcia usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Usługobiorca może korzystać z Konta nieodpłatnie. Sklep zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta, jeżeli od ostatniego zalogowania się do Konta przez usługobiorcę minie więcej niż 5 lat. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie pod adres do doręczeń. Z chwilą przyjęcia oświadczenia przez usługodawcę następuje rozwiązanie usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Określa się następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca (1) komputer, laptop, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 - w przypadku komputerów lub laptopów, 240x320 - w przypadku tabletów lub smartfonów; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w punkcie VIII. Regulaminu) usługobiorca może składać do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie pod adres do doręczeń.

Zaleca się podanie przez usługobiorcę w opisie reklamacji (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania usługobiorcy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się przez usługodawcę do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w drodze złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. W tym celu Klient (1) składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, poprzez wypełnienie Formularz Zamówienia; (2) potwierdza zamiar złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam i płacę.

Złożenie oferty zawarcia umowy wymaga podania przez Klienta następujących danych i informacji (1) imię i nazwisko lub firmę; (2) adres dostawy; (3) adres poczty elektronicznej; (4) numer telefonu kontaktowego; (5) numeru NIP - w przypadku Klientów niebędących konsumentami; (6) wyboru Produktów, w tym jego rodzaju i liczby; (7) określenia sposobu płatności; (8) określenia sposobu dostawy.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o innych ewentualnych dodatkowych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.IV. Sposoby i terminy płatności za Produkt

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży

płatność elektroniczna lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem usługi PayU

Rozliczenia transakcji płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem usługi PayU. Usługa PayU świadczona jest przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.V. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce Sposób i koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu

wysyłka elektroniczna

przesyłka kurierska,

paczkomat InPost.

W związku ze sprzedażą Produktu Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę VAT na stosowne dane podane w Formularzu Zamówienia. Faktura dostarczana jest do Klienta pocztą elektroniczną w postaci pliku PDF. Na życzenie Klienta papierowa faktura może być dostarczona Pocztą Polską w formie przesyłki listowej nierejestrowanej na adres podany w Formularzu Zamówienia lub inny adres wskazany przez Klienta.

Termin wysyłki przez Sklep Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Do terminu wysyłki nie wlicza się okresu niezbędnego na dostarczenie Produktu do Klienta. W przypadku Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób

w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia, w którym Klient potwierdzi Zamówienie poprzez kliknięcie w specjalny odnośnik w wiadomości e-mail opisanej w punkcie III.4 Regulaminu.

Termin dostawy Produktu liczony jest od momentu wysyłki Produktu i uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu. Orientacyjne terminy dostawy oraz terminy odbioru Produktu zostały określone na stronie Sklepu w zakładce Termin wysyłki i dostawy.


VI. Sprzedaż treści cyfrowych

Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć sprzedawane przez Sklep Produkty dostarczane w postaci

licencji elektronicznych - treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, do których dostęp przekazywany jest Klientowi elektronicznie z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie VII Regulaminu,

licencji pudełkowych - treści cyfrowe zapisane lub niezapisane na nośniku materialnym, do których dostęp przekazywany jest Klientowi w zapieczętowanym opakowaniu na podany przez Klienta w Formularzu Zamówieniu adres dostawy.

W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji przez Klienta umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.VII. Szczególne regulacje dotyczące sposobu płatności oraz sposobu dostawy licencji elektronicznych

Przy sprzedaży Produktu w postaci licencji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w punktach IV.1a, IV.5, V.3, V.5b Regulaminu.

Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt w postaci licencji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Klienta w Formularzu Zamówieniu adres poczty elektronicznej.

W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia mieszanego, tj. składającego się z minimum jednego Produktu w postaci licencji elektronicznej oraz minimum jednego Produktu w postaci licencji pudełkowej, Sprzedawca udostępnia Klientowi sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży opisane w punktach IV.1b oraz IV.1c Regulaminu. Dostawa Produktu w postaci licencji pudełkowej odbywa się w sposób opisany w punktach V.3 oraz V.5a Regulaminu, zaś Produktu w postaci licencji elektronicznej - w punkcie VII.2 Regulaminu.

W przypadku zakupu przez Klienta Produktu w postaci licencji elektronicznej Sprzedawca może żądać od Klienta podania danych odbiorcy końcowego treści cyfrowych (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość, NIP - w przypadku firm, adres e-mail odbiorcy końcowego), tak by Sprzedawca jako dystrybutor wersji elektronicznej Produktu mógł dopełnić wobec licencjodawcy obowiązku rejestracji Produktu na odbiorcę końcowego. Wszystkie potrzebne do rejestracji dane odbiorcy końcowego są podawane przed zakupem w Sklepie na stronie produktu.VIII. Odpowiedzialność z tytułu wad. Reklamacja Produktu

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli Produkt będący rzeczą w rozumieniu kodeksu cywilnego jest niezgodny z umową, a w szczególności

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Klientowi. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego powyżej.

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Warunki odpowiedzialności licencjodawców z tytułu wad oprogramowania określa treść umów licencyjnych, których stroną jest licencjodawca.

Klient może skorzystać z uprawnień wskazanych powyżej, w szczególności złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie pod adres do doręczeń.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy pod adres do doręczeń.

Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.

Sprzedawca informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

httpwww.uokik.gov.plspory_konsumenckie.php

httpwww.uokik.gov.plsprawy_indywidualne.php

httpwww.uokik.gov.plwazne_adresy.php

Klient będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych.IX. Prawo odstąpienia od umowy dla Klientów będących konsumentami

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie IX.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie pod adres do doręczeń.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest do pobrania ze strony Sklepu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres do doręczeń.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.XI. Dane osobowe w Sklepie Internetowym

Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców oraz Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje polityka prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem danej umowy.XII. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla umów sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta; inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przejdź do strony głównej
alt
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu